Veelgestelde vragen en antwoorden

Inhoudsopgave:

 

 


Woningbouwproject Vliegbasis Soesterberg 

Hoe ziet het woningbouwaanbod eruit en wat is bekend over de prijzen?

De definitieve samenstelling van het woningbouwaanbod is nog niet bekend. Wel is bekend dat er verschillende typen woningen worden gebouwd, waaronder: vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en aaneengesloten woningen. De verwachting is dat er in ieder geval koopwoningen komen en afhankelijk van de ontwikkelende partij worden er ook particuliere huurwoningen gerealiseerd. De woningen in de woonwijk zullen in het hoge middensegment en hoge segment vallen (vanaf 400.000 euro).

Het project Woonwijk Vliegbasis Soesterberg is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen dit programma worden circa 1700 woningen gebouwd met een gevarieerd programma van sociale huurwoningen, betaalbare koop en huur en vrije sectorwoningen. Op de naastgelegen woningbouwlocatie Sortie 16 zal 50% van de woningen uit betaalbare woningen bestaan. Zie bij de vragen en antwoorden van Sortie 16 het overzicht van de verschillende prijscategorieën. Het programma Hart van de Heuvelrug voorziet in een evenwichtig woningbouwaanbod voor alle doelgroepen.

 

Waarom wordt er in de natuur gebouwd?

De Woonwijk Vliegbasis Soesterberg is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dit programma hebben we de afgelopen jaren de natuur in het gebied versterkt en vergroot voor dieren, planten en recreatie. Zo is er een aaneengesloten natuurgebied ontstaan en voorkomen we juist dat de natuur verder versnippert. Een van de aangekochte natuurgebieden, is de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dit is een terrein van 400 hectare. Hier is een park ontwikkeld dat toegankelijk is voor het publiek. Van deze 400 hectare wordt 20 hectare gebruikt voor de ontwikkeling van de woonwijk. De investeringen in de natuur worden met onder andere woningbouwprojecten terugverdiend.

 

Hoe gaan jullie om met de (bedreigde) dieren die nu in deze gebieden wonen?

Bij de bouwplannen van de woonwijk op de vliegbasis wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Bij de ontwikkeling van de bouwplannen is hier onderzoek naar gedaan. Op basis van de onderzoeken wordt gekeken hoe de plannen zo goed mogelijk aansluiten op de leefgebieden van flora en fauna, zodat we deze zo minimaal mogelijk verstoren.

Voor de bouwplannen is een ontheffing Wet Natuurbescherming verleend en er is een beschermingsplan opgesteld voor de veldleeuwerik (mitigerende maatregelen) om de instandhouding van deze vogel te waarborgen. Onderdeel van deze ontheffing is een set maatregelen, die moeten voorkomen dat bij de bouwwerkzaamheden van de woonwijk bedreigde diersoorten, leefgebieden en broedplaatsen onnodig worden verstoord. Ook zijn er bijvoorbeeld aanvullende maatregelen getroffen voor de hazelwormen door het realiseren van nieuwe leefgebieden voor hazelwormen.

 

Waarom is er gebruik gemaakt van een wijzigingsplan en niet van een bestemmingsplan?

Voor de Vliegbasis Soesterberg zijn in 2012 twee bestemmingsplannen vastgesteld: een voor de gemeente Zeist en een voor de gemeente Soest. Deze plannen zijn inmiddels onherroepelijk. Voordat we de bestemmingsplannen voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg kunnen realiseren, zijn op enkele onderdelen binnen deze bestaande plannen wijzigingen nodig. Met deze wijzigingsplannen kan worden aangetoond dat er geen milieubelemmering meer is vanaf het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. De belemmering is opgeheven door de verhuizing van enkele bedrijven, zoals bijvoorbeeld Elma en Hypsos.

 

Om welke wijzigingen gaat het in de plannen?

De reden waarom de wijzigingsplannen worden opgesteld is omdat enkele bedrijven zijn verhuisd van Soesterberg-Noord naar het bedrijventerrein Richelleweg vlak bij de A28. Door de verhuizing van de betreffende bedrijven is er geen sprake meer van milieuhinder op de voormalige locaties van deze bedrijven. Door deze verandering kunnen de wijzigingsplannen worden opgesteld. Een geluidsscherm moet het geluid van de bedrijven op het naastgelegen bedrijventerrein tegenhouden.

 

Hoe groot is de PFAS verontreiniging in het gebied?

Een deel van de bodem onder de toekomstige woonwijk van de voormalige Vliegbasis Soesterberg is verontreinigd met PFOS (Perfluoroctaanzuur). Dit blijkt uit bodemonderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd. De verontreiniging is ontstaan door het gebruik van PFOS-houdend blusschuim in de tijd dat de vliegbasis nog in gebruik was als militair terrein en bevindt zich met name op de locatie waar de brandweerkazerne en de brandweeroefenplaats heeft gestaan. Dit is de locatie ten westen van de hoek van de Batenburgweg en de Sterrenbergweg. De verontreinigde grond wordt gesaneerd voordat de grond voor de woonwijk bouw- en woonrijp kan worden gemaakt.

 

Wat zijn de kosten voor het saneren van PFOS?

Dit is nog niet bekend.

 

Wat betekenen de bouwplannen voor het uitzicht vanuit de appartementen aan de Batenburgweg (Posthoorn en Flight Deck)?

De woningen worden maximaal 10 meter hoog. Dit is in het bestemmingsplan is opgenomen. De exacte locaties van de bebouwing ligt nog niet vast. Het bestemmingsplan is in juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Soest waarbij de ontwikkeling van de woonwijk Vliegbasis Soesterberg binnen de hierin gestelde randvoorwaarde zal worden gerealiseerd.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken bij plannaam op ‘Vliegbasis Soesterberg’) is het bestemmingsplan in te zien, die voor deze locatie al langere tijd bekend zijn. Ook via de website www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl is informatie beschikbaar voor omwonenden en geïnteresseerden.

 

Wat betekent de stikstofproblematiek voor deze bouwplannen?

Op basis van de Aerius (stikstofdepositie-)berekeningen wordt niet verwacht dat de stikstofproblematiek een belemmering vormt voor de plannen.

 

Komt er ook een ecologische corridor?

De gehele woonwijk wordt 'natuurinclusief' aangelegd en daarbij worden in de woonwijk ‘natuurlijke’ scheggen gerealiseerd waarin niet gebouwd wordt. 

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug zijn twee grote ecologische verbindingen gerealiseerd, ook wel ‘corridors’ genoemd. Via deze verbindingen kunnen planten en dieren zich verspreiden van het Gooimeer tot aan de Veluwe. De ecologische verbinding aan de westzijde is een boscorridor over de westzijde van Park Vliegbasis Soesterberg naar Den Dolder. De oostelijke ecologische verbinding is een heidecorridor die over de oostzijde van Park Vliegbasis

Soesterberg loopt naar Den Dolder. Voor deze twee corridors zijn 5 ecoducten gebouwd.

 

Wanneer wordt naar gestart met de bouw van de woningen?

Het is nog niet bekend wanneer de bouw van de woonwijk precies van start gaat. Dit is afhankelijk van nog te doorlopen procedures, waaronder het wijzigingsplan. De bouw en realisatie van de woningen staan gepland tussen 2022-2026.

 

Wat gebeurt er met het oude Hypsos pand aan de Batenburgweg 7?

Dit pand wordt nog gebruikt door bedrijven. Op dit moment zijn er geen concrete verhuisplannen van dit bedrijf bekend. De visie van de gemeente Soesterberg is wel om het perceel aan de Batenbugweg 7 op termijn ook te transformeren naar ‘woongebied’. Dat gebeurt uiteraard pas op het moment dat deze kavel wordt verkocht. Hier blijft dus vooralsnog een bedrijfsbestemming gelden. De toekomstige woningbouw houdt rekening met eventuele hinder van omliggende bedrijvigheid. Zie voor meer informatie het Masterplan Soesterberg.

 

Begrijp ik het goed dat er toekomstgericht gebouwd gaat worden op een bestemmingsplan uit 2012?

In het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg zijn algemene regels opgenomen over het woongebied. De verdere invulling van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg is opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Aanvullend wordt nog een kwaliteitskader opgesteld. Deze documenten zullen de leidraad vormen voor de ontwikkeling van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

 

Welke projectontwikkelaars gaan de woningen bouwen?

Het is nog niet bekend wie de projectontwikkelaar wordt.

 

Komen er vrije kavels te koop?

Verwacht wordt dat er ook vrije kavels voor particuliere zelfbouw in de verkoop gaan. Hier is nog geen definitief besluit over genomen.

 

Klopt het dat de gemeenteraad van Soest eist dat er ook sociale huurwoningen moeten komen?

Nee, niet voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Er komen wel sociale huurwoningen in het woningbouwproject Sortie 16.

 

Komen de koopwoningen op eigen grond?

Dat is momenteel wel het uitgangspunt. Er is geen uitgifte in erfpacht voorzien.

 

Maken mensen van buitenaf kans op een woning bij deze projecten of hebben belangstellenden uit de gemeenten Zeist en Soest voorrang?

De koopwoningen zijn vrij toewijsbaar door de projectontwikkelaar die de woningen gaat bouwen. De gemeenten Zeist en Soest stellen geen eisen aan deze toewijzing. De sociale huurwoningen binnen gemeente Zeist worden toegewezen via WoningNet Regio Utrecht. De sociale huurwoningen binnen gemeente Soest worden toegewezen via WoningNet Eemvallei.

 

Komen er ook winkels in de woonwijk?

In het plan voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg worden geen winkels gerealiseerd. De woningbouwplannen voor dit project en bij andere woningbouwprojecten dragen wel bij aan de instandhouding en de vernieuwing van de (winkel)voorzieningen in het dorp Soesterberg. Voor de verkeerstoren op de vliegbasis wordt in de toekomst een passende bestemming gezocht, die niet primair gericht is op wonen.

 

Wordt tegenover het café-restaurant Soesterdal een basisschool gebouwd?

Er is geen school voorzien op de grond van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

 

Hoe wordt het verkeer van naar de nieuwe woonwijken geleid?

Het meeste verkeer van en naar de woonwijk Vliegbasis Soesterberg en Sortie 16 gaat via de westelijke ontsluitingsweg (langs Sortie 16) richting de Amersfoortseweg. De woonwijk Vliegbasis Soesterberg is ook bereikbaar via de Verlengde Tempellaan en de gronden aan de Batenburgweg zijn via deze weg bereikbaar.

 

Komen er regels als het gaat om het verkeer in het gebied, zoals snelheid en parkeergelegenheid?

Het verkeersbeleid van de gemeenten Zeist en Soest met de daarbij behorende parkeernormen worden gehanteerd. Het grootste deel van de woonwijk wordt ingericht als 30km/uur-gebied.

 

Klopt het dat de gemeentelijke parkeernorm 0,8 is?

In het bestemmingsplan wordt verwezen naar gemeentelijke parkeernormen, die zijn opgenomen in de Parkeerbeleidsnota Zeist (d.d. 3 mei 2004) en de Parkeernormen auto en fiets van de gemeente Soest (3e herziening' d.d. 28 september 2017). Hierin is per type woning een norm vastgesteld. Deze is niet generiek 0,8 voor alle woningen, maar varieert dus.

 

Klopt het dat de gemeente Soest een zonnepark wil aanleggen op de start- landingsbaan?

Er loopt een participatieprocedure waarbij burgers van Soest zich kunnen uitspreken over de locaties waar in de gemeente duurzame energie kan worden opgewekt. De start- en landingsbaan is er daar één van. Tegelijkertijd worden ook de betreffende grondeigenaren van deze locaties bevraagd of zij hieraan medewerking willen verlenen. Gezien de kwetsbare natuur op en rondom de start- en landingsbaan lijkt een zonnepark hier niet passend.

 

De gemeente Soest wil windmolens neerzetten op de Vlasakkers. Klopt dit?

De Vlasakkers maken geen onderdeel uit van de ontwikkeling Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

 

Worden loslopende katten verboden?

Nee, loslopende katten kunnen niet verboden worden. Wel zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat katten het Park Vliegbasis Soesterberg weten te bereiken door het aanleggen van een “kattengracht” tussen de woonwijk en het park.

 

Hoe zit het met de afvalstoffen op Park Vliegbasis Soesterberg?

De keuze voor de vorm van (afval-)inzameling is nog niet gemaakt. Deze wordt in een latere fase bepaald in overleg met gemeente Soest en Zeist en het afvalinzamelingsbedrijf.

 

Zijn er afspraken gemaakt met de zweefvliegclub op Vliegbasis Soesterberg?

Met de zweefvliegclub zijn afspraken gemaakt over informatie die gedeeld wordt op de website op het moment dat de woningen in verkoop gaan. In het bestemmingsplan en in een langjarige huurovereenkomst is de positie van de Zweefvliegclub geborgd.

 

 


Woningbouwproject Sortie 16

Wat is de oppervlakte van Sortie 16?

Sortie 16 heeft een oppervlakte van in totaal 7 hectare.

 

Wat wordt bedoeld met betaalbare, middeldure en duurdere woningen?

Er is in de regio een grote behoefte aan betaalbare woningen. Op Sortie 16 zal 50% van de woningen uit betaalbare woningen bestaan. Op Sortie 16 wordt gebouwd in de volgende categorieën:

  • 25% sociale huur (tot 737 euro)
  • 20-30% middenlaag: huur tot 950 euro en koop tot 325.000 euro
  • 20-30% middelhoog: huur boven 950 euro en koop tot 450.000 euro
  • 25% duur: koop vanaf 450.000 euro

Deze prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 1-1-2021.

 

Wordt op Sortie 16 gebouwd voor de regionale woonbehoefte?

Op Sortie 16 zal een mix van verschillende woningtypen worden gebouwd. 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Dit sluit aan bij de regionale vraag.

 

Hoeveel woningen worden op Sortie 16 gebouwd?

Op deze woningbouwlocatie worden 150-200 woningen gebouwd.

 

Komen op Sortie 16 ook vrijstaande woningen of kavels?

Het is op dit moment nog niet zeker welke woningtypen op Sortie 16 zullen worden aangeboden. We gaan nu uit van een mix van appartementen, rijtjeswoningen, geschakelde woningen en enkele vrijstaande woningen.

 

Er wordt gesproken over appartementen, tot welke hoogte wordt gebouwd?

Op Sortie 16 zijn ook appartementen gepland van maximaal 7 bouwlagen hoog. Dit staat gelijk aan 21 meter hoog. Omdat Sortie in een gebied ligt dat lager ligt dan de omgeving, lijkt het vanaf de westelijke ontsluitingsweg ongeveer 13 meter hoog (dat zijn 3,5 bouwlagen).

 

Wat blijft er van de natuur over? Hoe wordt rekening gehouden met de flora en fauna?

We begrijpen de zorgen en vragen over de komst van woningbouw in relatie tot flora en fauna. Het woningbouwproject Sortie 16 ligt in bebouwd gebied tussen bedrijventerrein Soesterberg-Noord, woonwagencentrum Beukbergen en de Amersfoortseweg. In de visie voor het gebied gaan we uit van natuurinclusief bouwen. Dat betekent dat de aanwezige flora en fauna de basis is voor de uitwerking van de plannen. Ecologisch bijzondere delen in het gebied, zoals bijzondere boomgroepen, worden behouden en ingepast in de ontwikkeling van het gebied. De open zone in het gebied - het natuurlijk hart - behoudt een bosachtig karakter, waardoor het een aantrekkelijk leefgebied blijft voor de dieren. Ook worden bij de bouw van de woningen extra maatregelen getroffen, zoals groene daken.

 

Hoe ga je die open zone waarborgen voor de dieren als het er tussenin ligt?

In het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat de open zone in Sortie 16 niet bebouwd mag worden. Door de natuurlijke inrichting van die zone proberen we een aantrekkelijk leefgebied voor de flora en fauna te behouden.

 

Er werd gesproken over vleermuizen. Hoe zit het met grotere dieren zoals reeën?

Er worden verschillende maatregelen genomen om de natuur in dit gebied te handhaven en te versterken. Als op Sortie 16 straks woningen worden gebouwd, zal dit gebied niet meer aantrekkelijk zijn voor de reeën. In de omliggende natuurgebieden zoals Park Vliegbasis Soesterberg of terrein Sterrenberg is wel nog voldoende ruimte voor de reeën.

 

Vaak worden ‘groene’ ambities niet gehaald. Waarom lukt dit met Sortie 16 wel?

Bij de planvorming van Sortie 16 is het behoud van de biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat de aanwezige flora en fauna de basis is voor de uitwerking van de plannen. Ecologisch bijzondere delen in het gebied, zoals bijzondere boomgroepen, worden behouden en ingepast in de ontwikkeling van het gebied.

 

Waarom wordt er in de natuur gebouwd?

Sortie 16 is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dit programma hebben we de afgelopen jaren de natuur in het gebied versterkt en vergroot voor dieren, planten en recreatie. Zo is er een aaneengesloten natuurgebied ontstaan en voorkomen we juist dat de natuur verder versnippert. Er zijn keuzes gemaakt over welke gebieden we willen behouden of herinrichten als natuurgebied en welke gebieden geschikter zijn voor bouwontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vinden plaats op locaties die aansluiten op bestaand bebouwd gebied.

 

Komen er zonnepanelen op de daken van de woningen?

De wijk wordt zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. Welke technieken daarvoor worden ingezet, wordt nog uitgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook zonnepanelen worden gebruikt.

 

Hoe ziet de planning voor Sortie 16 eruit ?

We streven ernaar om eind dit jaar een vastgesteld bestemmingsplan te hebben. In mei 2021 ligt het voorontwerp ter inzage en in het najaar 2021 het ontwerp bestemmingsplan. Eind 2021 moet het definitieve bestemmingsplan klaar zijn. De mogelijkheid bestaat dat er beroep wordt aangetekend. In dat geval moeten we wachten op de rechterlijke uitspraak, voordat we verder kunnen met de ontwikkeling. Pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het terrein aan een projectontwikkelaar verkocht, die de woningen gaat bouwen. De ontwikkelaar zal - samen met woningcorporaties - te zijner tijd de inschrijving starten. De verwachting is dat dit niet eerder dan in 2023/2024 gebeurt.

 

Hoe groot is in Sortie 16 het PFOS (perfluoroctaansulfonaten) probleem?

Op Sortie 16 is geen verontreiniging met PFOS aangetroffen

 

Komen er ook levensloopwoningen?

Het is nog niet bekend of er specifieke levensloopbestendige woningen op Sortie 16 komen. De verwachting is dat er wel appartementen komen. Gezien de verdiepte ligging van Sortie 16 en de afstand tot de dorpskern Soesterberg zullen er naar verwachting geen specifieke woningen voor senioren worden gebouwd.

 

Is parkeren op eigen terrein bij de woningen mogelijk?

Ja, bij de grondgebonden woningen kan op eigen terrein bij de woningen worden geparkeerd.

 

Krijgen de woningen eigen tuinen?

De verwachting is dat de meeste eengezinswoningen een eigen tuin krijgen.

 

Krijgen de huidige inwoners van de betrokken gemeenten voorrang bij grote belangstelling?

Voor de koopwoningen is het niet mogelijk om voorrang te verlenen voor de inwoners van de betrokken gemeenten of de zogenoemde starters. Voor sociale huurwoningen geldt dat geïnteresseerden moeten zijn ingeschreven bij Woningnet Utrecht.

 

Is ondergronds parkeren onderdeel van de plannen?

Dit is nog niet definitief. De parkeerplannen worden pas concreet ingevuld bij de definitieve plannen. We streven wel naar een goede inpassingen van de parkeerplekken in het gebied. Het plan moet voldoen aan de Parkeernota van de gemeente Zeist.

 

Wat zijn de plannen voor het industrieterrein dat naast Sortie 16 ligt?

Het gebied Soesterberg-Noord is al een woon-werkgebied. De gemeente Soest en de provincie Utrecht werken samen om het woon- en leefklimaat in dit gebied de komende jaren flink te verbeteren. De verwachting is dat er steeds meer woningen zullen komen en dat het aantal bedrijven zal verminderen.

 

Op welk niveau ligt het geluid op Sortie 16?

Het geluidsniveau op Sortie 16 blijft onder de wettelijke normen.

 

Wat betekent de nieuwe woonwijk voor de doorstroming op de doorgaande weg?

Bij de planvorming is rekening gehouden met de verkeersstromen van en naar Sortie 16.

 

Soesterberg-Noord is meer dan een gebied met alleen bedrijven. Klopt dit?

Klopt, Soesterberg-Noord is al een gemengd woon-werkgebied. De provincie Utrecht en gemeente Soest werken samen om Soesterberg-Noord om te vormen tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Zie voor meer informatie het Masterplan Soesterberg.

 

Is er ook gedacht aan voorzieningen, zoals winkels en supermarkten?

Op Sortie 16 komen geen winkels of andere voorzieningen. De voorzieningen in Soesterberg liggen op fiets- en loopafstand. Omdat het dorp Soesterberg steeds meer inwoners krijgt, is de verwachting dat het voorzieningenniveau zal stijgen.

 

Wat gebeurt er met Beukbergen?

Woonwagencentrum Beukbergen ligt naast woningbouwlocatie Sortie 16 en blijft gewoon bestaan.

 

De marktpartij die het project gaat ontwikkelen is van invloed op kosten en betaalbaarheid?

Bij de selectie van marktpartijen wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit, maar ook aan de betaalbaarheid van de woningen.

 

Hoe worden de projectontwikkelaars geselecteerd?

De selectie van de ontwikkelaars zal via een zogenaamde tenderprocedure verlopen. Bij de selectie van de ontwikkelaars zullen strenge voorwaarden worden gesteld, zodat wordt aangesloten bij de kwaliteit van de vastgestelde plannen.

 

Waarom duurt de selectie van een marktpartij zo lang, kan dit niet eerder?

De planning is om in de komende 6 maanden te starten met de voorbereidingen van de selectie. Er wordt echter pas definitief geselecteerd na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor dit gebied.

 

Op welke wijze worden de woningen aangeboden op de markt?

De manier waarop de woningen in de verkoop gaan, is nog niet bekend. De verhuur van de sociale huurwoningen zal gaan via Woningnet.

 

 


  Woningbouwproject oude locatie Elma

Hoe hoog is/zijn de gestapelde woningen (appartementen)?

In het bestemmingsplan voor de Elma/Post-locatie wordt een maximale hoogte van 18 meter aangehouden. Dit resulteert in circa 5 tot 6 bouwlagen en is vergelijkbaar met de recente woningbouwontwikkelingen in Kamer 1 Noord (Flight Deck). Daarbij kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest bij een omgevingsvergunning afwijken voor de bouw van gestapelde woningen tot 20 meter bouwhoogte, mits onder de woningen een (half-)verdiepte parkeergarage wordt gerealiseerd. Deze bouwhoogte is bepaald aan de hand van de stedenbouwkundige structuur in de omgeving en in samenspraak met onder andere de stedenbouwkundige van de gemeente. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast.

 

Waarom wordt gekozen voor gestapelde woningen? Mensen die in de sociale sector moeten huren willen wellicht ook een grondgebonden woning.

Voor de Elma/Post-locatie zijn alleen aan de noordzijde gestapelde woningen gepland. De keuze voor deze gestapelde woningen aan de noordzijde komt voort uit de gemeentelijke visie om hier een passende, stedenbouwkundige afronding van Soesterberg-Noord te realiseren. 

Aan de zuidzijde komen grondgebonden woningen, zodat er binnen het plangebied een mix aan woningtypen wordt gerealiseerd. Daarbij is in het plan een minimale norm van 20% sociale huurwoningen opgenomen, conform het gemeentelijk beleid. Er is niet vastgelegd dat dit percentage enkel of uitsluitend aan de gestapelde bebouwing wordt toebedeeld. Dat is uiteindelijk aan de ontwikkelaar.

 

Worden er zonnepanelen op daken van de nieuwe woningen geplaatst?

Zonnepanelen op daken (in het dakvlak) zijn in principe mogelijk, maar niet verplicht. Wel zijn in de stedenbouwkundige randvoorwaarden milieutechnische en energiebesparende aspecten opgenomen. De randvoorwaarden maken deel uit van het bestemmingsplan. Als de ontwikkelaar zonnepanelen plaatst, moet hier rekening mee worden gehouden. Dit wordt door de gemeente getoetst bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

 

Wat houdt Bosrijk in? Wat houdt Lint in? Hoe hoog wordt de hoogbouw?

Bosrijk houdt in dat de appartementengebouwen als losse elementen in een landschappelijk ontworpen, groene omgeving met bomen worden geplaatst. Deze inrichting wordt nader uitgewerkt aan de hand van een stedenbouwkundig kader. De Lintstructuur houdt in dat het karakter van bestaande lintbebouwing aan de Sterrenbergweg wordt voortgezet. Dat betekent onder meer woningbouw van 2 lagen met kap, maximaal 3 aaneengebouwde woningen en diepe, groene voortuinen. Voor de hoogbouw is een maximale bouwhoogte van 18 meter voorzien, ofwel circa 5-6 bouwlagen. De bouwhoogte kan mogelijk worden verruimd tot 20 meter als de projectontwikkelaar de benodigde parkeerplaatsen onder het gebouw realiseert.

 

Hoe kan het dat stukken bos worden gekapt voor woningbouw, terwijl er voldoende alternatieven zijn?

Op de Elma/Post-locatie worden geen bomen gekapt. Het plan wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving rondom de Wet natuurbescherming.

 

Welke alternatieven zijn er voor woningbouw?

Het vigerende bestemmingsplan voor Soesterberg-Noord is opgesteld met als doel om het woon-werkgebied Soesterberg-Noord om te vormen tot een aantrekkelijker woongebied. Het bestemmingsplan maakt alleen wonen op de locatie mogelijk.

 

Worden de omliggende bedrijven ook omgezet naar woningen, zodat een grote woonwijk ontstaat?

Het vigerende bestemmingsplan voor Soesterberg-Noord is opgesteld met als doel om het woon-werkgebied Soesterberg-Noord om te vormen tot een aantrekkelijker woongebied. Het bestemmingsplan dat nu geldt, zorgt er bijvoorbeeld al voor dat op verschillende bedrijfslocaties woningbouw mogelijk werd gemaakt, bijvoorbeeld op de plek van het voormalige bedrijf Hypsos. Het plan voor het transformeren van de Elma/Post locatie past binnen deze visie. Zie voor meer informatie het Masterplan Soesterberg.

 

Wat wordt de bestemming van het bedrijfspand tussen het oude Elma en de huizen aan de Postweg?

Op dit moment zijn er geen concrete verhuisplannen van dit bedrijf bekend. De visie van de gemeente Soest is wel om het perceel aan de Batenbugweg 7 op termijn ook te transformeren naar woongebied. Dat gebeurt uiteraard pas op het moment dat deze kavel wordt verkocht. De kavel is niet in het bezit van de OMU en wordt daarom niet meegenomen in het bestemmingsplan. Hier blijft een bedrijfsbestemming gelden. De toekomstige woningbouw op de Elma/Post locatie houdt rekening met eventuele hinder van omliggende bedrijvigheid.

 

Zijn er plannen om de omliggende bedrijven ook naar een andere locatie te verplaatsen?

Op dit moment zijn er geen concrete verhuisplannen van andere bedrijven rondom de Elma/Post locatie bekend. Het is vanuit de gemeente wel gewenst om Soesterberg-Noord op termijn meer te transformeren naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. Zie voor meer informatie de ‘Stedenbouwkundige visie Soesterberg Noord’.

 

Voor de hoogbouw aan de Batenburgerweg was geen draagvlak bij de bewoners. Waarom worden hier toch woningen gerealiseerd?

De ontwikkeling van deze locatie is mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord. Het bestemmingsplan heeft de wettelijke (inspraak-) procedures doorlopen waarbij bewoners een inspraakreactie, zienswijze of beroep konden indienen. Ook heeft een participatietraject plaatsgevonden voor de stedenbouwkundige visie voor dit gebied, waarin is bepaald dat op een aantal bijzondere plekken in Soesterberg (waaronder deze planlocatie) hogere bouwaccenten mogelijk zijn om de entree van het dorp te markeren. Deze procedures zijn afgerond. Dit plan speelt in op de gemeentelijke visie voor het gebied zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Indien u bezwaar heeft op de hoogbouw op de Elma/Post-locatie, dan kunt u dit uiteraard via de wettelijke inspraakmogelijkheden voor het bestemmingsplan kenbaar maken.

 

Hoe robuust zijn de genoemde planningen?

De planning is mede afhankelijk van de processen in de bestemmingplanprocedure bij de gemeente Soest en het uiteindelijke vergunningen- en bouwtraject van de projectontwikkelaar. Een vertraging van de genoemde planning kan hierdoor altijd optreden. De getoonde planning is wel zo realistisch mogelijk weergegeven, op basis van wettelijk vastgelegde termijnen (o.a. voor inspraak) en vergelijkbare projecten.

 

Wat gebeurt er voor de deur van Flight Deck?

De woningen in de woonwijk ter hoogte van Flight Deck worden maximaal 10 meter hoog. Dit is in het bestemmingsplan opgenomen. De exacte locaties van de bebouwing ligt nog niet vast. Het bestemmingsplan is in juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Soest waarbij de ontwikkeling van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg binnen de hierin gestelde randvoorwaarde zal worden gerealiseerd.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken bij plannaam op ‘Vliegbasis Soesterberg’) is het bestemmingsplan in te zien. Ook via de website www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl is informatie beschikbaar voor omwonenden en geïnteresseerden

 

Hoe zijn de plannen voor de verkeersstromen?

De verkeersstromen van de nieuwe woningen op de Elma/Post-locatie zullen beperkt zijn. Daarbij vervallen de verkeersbewegingen van de drie huidige bedrijven op de locatie, waarmee het vrachtverkeer afneemt. Dit aspect wordt nader toegelicht in het voorontwerpbestemmingsplan.

 

Worden er ondergrondse parkeergelegenheden gebouwd?

In het bestemmingsplan voor de Elma/Post-locatie is bepaald dat de volledige parkeerbehoefte van de woningen binnen het gebied moet worden opgelost. De ontwikkelaar is vrij in de keuze om dat op maaiveld of in ondergrondse parkeergarage op te lossen. Gezien de ruimtelijke kwaliteit van het noordelijk deelgebied is het wenselijk om de parkeerplaatsen voor de appartementen (half-)verdiept te realiseren. Dit brengt wel kosten met zich mee en zal bij definitieve planvorming worden afgewogen. Daarbij moeten de stedenbouwkundige randvoorwaarden in acht worden genomen. De ontwikkelaar mag, indien een parkeergarage onder de appartementengebouwen wordt gerealiseerd, de bouwhoogte met 2 meter verruimen (max. 20 meter) zodat dit ook ruimtelijk inpasbaar is.

 

Er is behoefte aan goede OV-verbindingen? Is hier aan gedacht?

Het realiseren van passende OV-verbindingen is zeker een wens vanuit de ontwikkelende partijen. De provincie en betrokken gemeenten zullen vanuit hun visie op dit aspect in gesprek gaan over verkeer en openbaar vervoer. Eventuele verkeerskundige aanpassingen worden dan meegenomen in de uitwerking. Met betrekking tot het bestemmingsplan zijn hier geen verplichtingen aan verbonden.

 

Zijn de bestemmingsplannen al onherroepelijk?

Alleen voor de woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Voor Sortie 16 en Elma/Postlocatie niet.

 

Komen er meer winkels (Albert Heijn is genoemd), OV, scholen of kinderopvang?

Nee, er zijn geen plannen voor andere functies dan wonen in het Elma/Post-gebied. Het huidige en herziene bestemmingsplan maakt dit ook niet mogelijk.

 

Komt er ook bebouwing tegenover de appartementen Bakermat en Heidevogel?

Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn tegenover de Bakermat en Heidevogel via de wijzigingsbevoegdheid woningen mogelijk. De woningen in de woonwijk nabij Elma worden maximaal 10 meter hoog. Dit is in het bestemmingsplan opgenomen. De exacte locaties van de bebouwing ligt nog niet vast. Het bestemmingsplan is in juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Soest waarbij de ontwikkeling van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg binnen de hierin gestelde randvoorwaarde zal worden gerealiseerd.

 

Via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken bij plannaam op ‘Vliegbasis Soesterberg’) is het bestemmingsplan in te zien.

 

Wordt er nagedacht over het tekort aan opvanglocaties voor kinderopvang in Soesterberg?

Er zijn geen plannen voor andere functies dan wonen in dit gebied. Het bestemmingsplan maakt dit ook niet mogelijk. Voor het beleid rondom kinderopvang in Soesterberg kunt u (de website van) de gemeente Soest raadplegen.

 

Klopt het dat er twee woontorens komen in de buurt van Soesterdal?

Nee, er zijn naast de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg geen andere woningbouwplannen in procedure bij de gemeente Soest, grenzend aan Kop Kamer 1 of het Soesterdal. De woningen van de woonwijk op de vliegbasis worden maximaal 10 meter hoog. Dit is in het bestemmingsplan opgenomen. De exacte locaties van de bebouwing liggen nog niet vast. Dit kunnen appartementen of eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen of vrijstaande woningen worden.

 

Gaat Utrechts Landschap meedoen met deze plannen?

Stichting Het Utrechts Landschap is samen met de provincie Utrecht, gemeente Zeist en de gemeente Soest de samenwerkingspartner in een groot programma Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg waarin zowel in natuur, recreatie, wonen, economie en zorg wordt geïnvesteerd. Elke samenwerkingspartner heeft zijn eigen projecten. Het Utrechts Landschap is bijvoorbeeld eigenaar van het natuurpark Vliegbasis Soesterberg. Zij is geen projecttrekker van een woningbouwproject.

 

Soesterberg is een dorp. Waarom komt er nog meer hoogbouw?

Aan de nieuwe dorpsrand van Soesterberg-noord zal een mix van dorpse woonmilieus worden gerealiseerd, waarmee kan worden voldaan aan de uiteenlopende vraag naar diverse woningtypen en prijsklassen. Dorps staat daarbij niet gelijk aan laagbouw: ook in dorpen komen gestapelde woonvormen naast vrijstaande woningen, twee-onder-een-kappers en rijtjeswoningen. Deze mix wil de gemeente dan ook terug laten komen in Soesterberg-Noord. Op drie locaties in Soesterberg-Noord is het voornemen appartementen te plaatsen. Daar is deze locatie er één van.

 

 

 


 Woningbouwproject Oude Tempel

 

Zijn er al concrete plannen voor het oude tempelbos?

De ontwikkeling van Oude Tempel is geen onderdeel van de gepresenteerde plannen tijdens de informatieavond op 7 april. U vindt meer informatie over dit woningbouwproject op www.oudetempel.nl.

 

Er is ophef ontstaan over de kap van het oerbos Oude Tempel wat voorheen rood gebied was, hoe verhoudt zich dit tot de plannen van het programma Hart van de Heuvelrug?

De ontwikkeling van Oude Tempel is geen onderdeel van de gepresenteerde plannen tijdens de informatieavond op 7 april. U vindt meer informatie over dit woningbouwproject op www.oudetempel.nl.

 

 

 


 Meer informatie en nieuws