Kaders en uitgangspunten verkoop kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg vastgesteld

De locatie van de kavels Westflank ligt in Huis ter Heide, gemeente Zeist

Gedeputeerde Staten hebben de kaders en uitgangspunten voor de verkoopprocedure kavels Westflank vastgesteld. Vanuit ruimtelijke kwaliteit en financiële overwegingen is er gekozen om vijf kavels te gaan verkopen. Op elke kavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd waardoor de inrichting voldoet aan het advies van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Dit aantal wordt opgenomen in een herziening van het bestemmingsplan. De kavels worden per stuk verkocht en komen straks op de markt voor zowel particulieren als projectontwikkelaars.

Gedeputeerde Staten hebben in oktober 2019 het plan van aanpak voor de verkoopprocedure van de kavels Westflank vastgesteld. De onafhankelijke provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft daarna een advies opgesteld voor de ruimtelijke kaders en uitgangspunten. Dit advies is voorgelegd aan omwonenden, de bewonersverenigingen en belanghebbende partijen via digitale participatie en een bewonersbrief. Zijn voorstel was dat acht kavels te veel is en dat vanuit ruimtelijk oogpunt vier of vijf kavels het beste is. De voorkeur van de meeste omwonenden was vier vrijstaande woningen op vier kavels van 40 meter breed. Dit blijkt financieel niet haalbaar, omdat daarbij een flink tekort op de grondexploitatie wordt verwacht. Daarom is gekozen voor vijf kavels. Deze keuze past ook binnen het advies van de ARK. Ook werden er tips meegegeven over de bebouwingsvoorwaarden van de kavels die binnen het advies van de ARK in een vervolgtraject nader bekeken kunnen worden.

Uitgiftemethode

Het college heeft ervoor gekozen om de kavels Westflank confom het recent vastgestelde grondbeleid via een openbare en marktconforme procedure te gaan verkopen. Hierbij zullen zowel particulieren als projectontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om één van de vijf kavels te kopen. Dit gebeurt door 'inschrijving met bieding', via een notaris. Particulieren en bedrijven krijgen gelijke kansen en er wordt duidelijk gecommuniceerd over het in verkoop brengen van de kavels. Als de kavels niet verkocht zijn via de biedingsprocedure, dan worden ze door middel van een regulier verkoopproces van de makelaar verkocht. De verkoop wordt gestart nadat de herziening van het bestemmingsplan is afgerond.

Onderdeel groter plan

De kavels aan de Dolderseweg te Huis ter Heide liggen op de Utrechtse Heuvelrug: een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. De toekomstige woningen zijn onderdeel van een groter plan voor de Utrechtse Heuvelrug: het gebiedsprogramma Vliegbasis Soesterberg. De gemeente Zeist, gemeente Soest, het Utrechts Landschap en de provincie Utrecht hebben dit plan opgesteld om te zorgen dat de Utrechtse Heuvelrug niet teveel versnipperd raakt door bebouwing en wegen. Hiervoor is het gebied opnieuw bekeken en ingericht. De natuurgebieden zijn beter verbonden. Hierdoor is op andere plekken ruimte ontstaan voor wonen, werken, recreatie en zorg.

« Terug naar nieuwsoverzicht