Veelgestelde vragen en antwoorden

Inhoudsopgave:

Algemeen

Hart van de Heuvelrug werkt aan een gezonde leefomgeving centraal op de Utrechtse Heuvelrug. De regio wordt op een evenwichtige manier ontwikkeld tot een vitaal gebied voor mens en natuur. Natuurgebieden die voorheen gesloten waren zijn (grotendeels) toegankelijk gemaakt voor rustige vormen van recreatie, bijvoorbeeld Landgoed de Paltz en Park Vliegbasis Soesterberg. Denk aan: wandelen, joggen, skaten en fietsen. Er zijn momenteel geen plannen voor ruiterpaden en mountainbikeroutes.

Verder zorgen de nieuwe inwoners voor groei en meer levendigheid in met name Soesterberg. Deze groei biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijk in te richten en voorzieningen, zoals winkels, op een voldoende hoog peil te houden.

Ook zijn er meerdere nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en toegankelijk gemaakt, zoals Park Vliegbasis Soesterberg en het Kodakterrein. In totaal is er 700 hectare aan nieuwe natuur en recreatie bijgekomen in de regio Zeist/Den Dolder en Soesterberg.

Midden in het hart van de Utrechtse Heuvelrug ligt natuurgebied Park Vliegbasis Soesterberg. In 2014 zijn grote delen van deze voormalige vliegbasis opengesteld. Er zijn fietsroutes en wandelpaden aangelegd om het gebied en de militaire historie zelf te ontdekken. Er is onder andere een vogelkijkhut vlak bij de landingsbaan gerealiseerd en vanaf de radarheuvel en in de vrij toegankelijke toren van het museum heb je een weids uitzicht over de Heuvelrug. Deze uitkijktoren kun je bezoeken zonder een entreeticket voor het museum te kopen.

Gebiedsontwikkeling natuur

Er is 700 hectare aan natuur bijgekomen met natuurprojecten, zoals: Landgoed de Paltz, het Harlanterrein, het Kodakterrein en Park Vliegbasis Soesterberg. We geven de dieren en planten de ruimte die ze nodig hebben om te leven en zich voort te planten. Natuurgebieden zijn vergroot en beter ingericht, er zijn verbindingen gemaakt tussen de gebieden en ecoducten aangelegd. Ook zorgen we voor goed natuurbeheer onder andere via Utrechts Landschap.

Door de bouw van de ecoducten ontstaan voor beschermde soorten grotere aaneengesloten leefgebieden. Hierdoor zullen de aantallen en de verspreiding van planten en dieren toenemen. Wildcamera’s laten zien dat mobielere diersoorten zoals das, ree en boommarter al veelvuldig passeren of zelfs permanent op het ecoduct leven. De verwachting is dat grondgebonden soorten zoals loopkevers en andere bijzondere insectensoorten, reptielen en kleine zoogdieren (bijvoorbeeld marterachtigen) daarvan ook zullen profiteren. De toelopen en de ecoducten zijn relatief kortgeleden aangelegd. De bos-, heide- en graslandvegetaties ontwikkelen zich de komende jaren verder. Daardoor zullen steeds meer soorten de oversteek gaan maken.     

De soortenrijkdom zal per deelgebied toenemen. Hier profiteren mobielere soorten van, zoals ree en das, maar bijvoorbeeld ook vogels en vleermuizen. De flora zal ook van deze bewegingen profiteren doordat dieren zaden verplaatsen en zo zorgdragen voor verdere verspreiding. Dat komt de vlinders en de bijen weer ten goede. 

Een groter leefgebied vergroot de overlevingskansen van soorten bij extremen, zoals: droogte, koude perioden, natuurbrand, klimaatverandering of ziekten. Ook hebben individuen en soorten meer mogelijkheden om uit te wijken bij recreatiedrukte. Een groter gebied en grotere soortenrijkdom betekent voor al deze soorten een gevarieerder voedselaanbod en meer mogelijkheden om de jongen groot te brengen. Meer soorten en grotere populatie van planten en dieren betekent per definitie veel meer interactie tussen soorten en leefgebieden en daarmee een weerbaarder ecosysteem.

De Utrechtse Heuvelrug is één van de grootste bosgebieden van Nederland in één van de drukste provincies van het land. Om de natuur te behouden en versterken is er een plan gemaakt: programma Hart van de Heuvelrug. We behouden en versterken de natuur door:

 1. kleinere natuurgebieden met elkaar te verbinden door de aanleg van ecoducten
 2. gebieden veilig te stellen en in te richten als rustgebied voor dieren
 3. de gebieden zorgvuldig te beheren door onder andere Utrechts Landschap
   

De ecoducten en faunatunnels hebben ervoor gezorgd dat het grootste deel van de natuur centraal op de Utrechtse Heuvelrug weer veilig met elkaar verbonden is. De oversteken die nog een probleem vormen voor dieren, bijvoorbeeld ree en das, zijn verkend en oplossingen zijn in kaart gebracht. Aan de hand van prioriteiten zullen deze knelpunten de komende jaren aangepakt worden. Als tussenoplossing zijn de naar verwachting effectievere blauwe wildspiegels geplaatst om dieren ’s nachts te waarschuwen voor naderend verkeer. In het voorjaar en najaar als reeën meer dan gemiddeld oversteken, plaatst de provincie verspreid tijdelijke waarschuwingsborden om de weggebruiker te attenderen op dit gevaar.

 

Hart van de Heuvelrug werkt aan een gezonde leefomgeving centraal op de Utrechtse Heuvelrug. De regio wordt op een evenwichtige manier ontwikkeld tot een vitaal gebied voor mens en natuur. Natuurgebieden die voorheen gesloten waren zijn (grotendeels) toegankelijk gemaakt voor rustige vormen van recreatie, bijvoorbeeld Landgoed de Paltz en Park Vliegbasis Soesterberg. Denk aan: wandelen, joggen, skaten en fietsen. Er zijn momenteel geen plannen voor ruiterpaden en mountainbike-routes.

Ook zijn er meerdere nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en toegankelijk geworden, zoals Vliegbasis Soesterberg en het Kodakterrein. In totaal is er 700 hectare aan natuur en recreatie bijgekomen in de regio Zeist/Den Dolder en Soesterberg.

 

Midden in het hart van de Utrechtse Heuvelrug ligt natuurgebied Park Vliegbasis Soesterberg. In 2014 zijn grote delen van deze voormalige vliegbasis opengesteld. Er zijn fietsroutes en wandelpaden aangelegd om het gebied en de militaire historie zelf te ontdekken. Er is onder andere een vogelkijkhut vlak bij de landingsbaan gerealiseerd en vanaf de radarheuvel en in de vrij toegankelijke toren van het museum heb je een weids uitzicht over de Heuvelrug. Deze uitkijktoren kun je bezoeken zonder een entreeticket voor het museum te kopen. 

Er zijn regelmatig activiteiten en excursies in Park Vliegbasis Soesterberg. Aan de rand van het park staat het in december 2014 geopende Nationaal Militair Museum. Dit moderne museum heeft een uitgebreide collectie met vlieg- en voertuigen en interactieve tentoonstellingen. Er zijn shows, workshops en zelfs een stormbaan. Ook de Amsterdamsche Club voor zweefvliegen (ACvZ) blijft gebruik maken van het terrein.

Er zijn verschillende mogelijkheden om in groepsverband Park Vliegbasis Soesterberg te ontdekken. Een voormalige vliegtuigshelter midden op Park Vliegbasis Soesterberg kan worden afgehuurd voor bedrijfsuitjes, congressen en teambuildingsdagen in de natuur. Of voor culturele activiteiten. Ook voor fotoshoots of filmopnames is het sheltergebied interessant en er worden jaarlijks sportactiviteiten georganiseerd. Ook kan in groepsverband de voormalige vliegbasis worden ontdekt. Utrechts Landschap organiseert regelmatig excursies voor wandel- en fietstochten onder begeleiding van een deskundige gids, waarbij ook delen van het gebied worden bezocht die niet vrij toegankelijk zijn. 

Wat voor soort evenementen zijn niet bespreekbaar? 

 • evenementen of activiteiten die de natuur verstoren, zoals evenementen met veel licht, geluid en veel bezoekers
 • evenementen of activiteiten op de landingsbaan die in het broedseizoen plaatsvinden

Utrechts Landschap geeft als terreineigenaar uiteindelijk toestemming voor een activiteit als na - na beoordeling blijkt dat het om een passende activiteit gaat.

Andere recreatieve voorzieningen die deel uitmaken van het programma Hart van de Heuvelrug zijn Thermen Soesterberg dat in 2015 is geopend op de nieuwe locatie midden in de groene omgeving van de Utrechtse Heuvelrug in Soesterberg. Op Park Vliegbasis Soesterberg kan een bezoek worden gebracht aan uitspanning Soesterdal. 

Bij de bouwplannen van de woonwijk op de vliegbasis wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Bij de ontwikkeling van de bouwplannen is hier onderzoek naar gedaan. Op basis van de onderzoeken wordt gekeken hoe de plannen zo goed mogelijk aansluiten op de leefgebieden van flora en fauna, zodat we deze zo minimaal mogelijk verstoren.

Voor de bouwplannen is een ontheffing Wet Natuurbescherming verleend en er is een beschermingsplan opgesteld voor de veldleeuwerik (mitigerende maatregelen) om de instandhouding van deze vogel te waarborgen. Onderdeel van deze ontheffing is een set maatregelen, die moeten voorkomen dat bij de bouwwerkzaamheden van de woonwijk bedreigde diersoorten, leefgebieden en broedplaatsen onnodig worden verstoord. Ook zijn er bijvoorbeeld aanvullende maatregelen getroffen voor de hazelwormen door het realiseren van nieuwe leefgebieden voor hazelwormen. 

 

Park Vliegbasis Soesterberg herbergt het grootste bloemrijke schraalgrasland in Noordwest-Europa. Samen met de afwisseling aan bos, struweel en de militaire gebouwen (als bijzondere groeiplaats) is hier een ongekende rijkdom van meer dan 2000 soorten planten en dieren ontstaan. Het gebied is daarmee de kraamkamer voor de rest van de Heuvelrug. Bijzondere natuur, waar we trots en zuinig op zijn.

De grote biodiversiteit is hier mede ontstaan omdat er jarenlang vrijwel geen mensen kwamen. Om kwetsbare soorten niet te verstoren is een gedeelte niet toegankelijk, zodat reeën, vossen, roofvogels, dassen en andere dieren hier een veilig onderkomen kunnen vinden. Vanwege de aanwezigheid van vele broedvogels (waaronder de beschermde veldleeuwerik) is de landingsbaan in het broedseizoen (15 maart t/m 15 augustus) gesloten voor publiek.  

Hart van de Heuvelrug heeft besloten de hekken die rondom de oorspronkelijke vliegbasis staan niet te verwijderen. Dat heeft twee redenen: ze horen bij de historie van het militaire vliegveld en ze zorgen ervoor dat de toegankelijkheid beter gestroomlijnd kan worden. Er zijn ingangen, verspreid over meerdere zijden van het terrein.

Met het programma Hart van de Heuvelrug is de afgelopen jaren de natuur in het gebied versterkt en vergroot voor dieren, planten en recreatie. Zo is er een aaneengesloten natuurgebied ontstaan en voorkomen we dat de natuur verder versnippert. Er zijn keuzes gemaakt over welke gebieden we willen behouden of herinrichten als natuurgebied en welke gebieden geschikter zijn voor bouwontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vinden plaats op locaties die aansluiten op bestaand bebouwd gebied. Met de verkoop van bouwkavels worden de gedane investeringen in de natuur bekostigd.

Aan de basis van het programma Hart van de Heuvelrug ligt de rood-groen balans. Voor iedere hectare bouwontwikkeling (= rood) moet ook een hectare natuurontwikkeling (= groen) gerealiseerd worden. De 22 natuur- en bouwprojecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur: met de verkoop van bouwkavels worden de investeringen in de natuur bekostigd.

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 met 23 afzonderlijke projecten. Het doel: de versnipperde natuurgebieden centraal op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden en de natuur te versterken. Binnen dit groene netwerk is ook ruimte gemaakt om woningen en bedrijven te bouwen en ruimte te bieden aan zorg en recreatie. Aan al deze functies is in deze regio behoefte.

 

Het klopt dat de nieuwe natuur op Kamp van Zeist in 2030 helemaal klaar moet zijn. Voordat kan worden gestart met de werkzaamheden, wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan. We onderzoeken bijvoorbeeld uitgebreid of het terrein en de gebouwen geen verontreinigde stoffen bevatten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de aanwezige planten en dieren. Vervolgens worden bijna alle militaire gebouwen gesloopt en de verharding verwijderd. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, onder andere omdat afspraken zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik van delen van het terrein. Zo maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruik van het terrein voor de opvang van vluchtelingen.

Natuurproject Kamp van Zeist

De provincie Utrecht is sinds 1 november 2022 officieel grondeigenaar van het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist. Het terrein wordt deels ingericht als natuurgebied. De nieuwe natuur op Kamp van Zeist moet in 2030 helemaal klaar zijn. De 29 hectare natuur op Kamp van Zeist sluiten we aan op omliggende natuurgebieden, zoals de Leusderheide. Dat maakt de natuur robuuster en zo hebben we in de afgelopen vijftien jaar meer versnipperde natuurgebieden op elkaar aangesloten. Woningbouw willen we aansluiten op de kernen van Zeist en Soesterberg. Woningbouw op Kamp van Zeist is ruimtelijk gezien niet logisch omdat er dan een afgelegen woonwijk ontstaat zonder verbinding met de huidige kernen. Net als de inmiddels gerealiseerde woonbuurten Sterrenberg in Zeist en De Groene Hoogte in Soest is binnen het programma Hart van de Heuvelrug woningbouw gepland op locaties die aansluiten op bestaand bebouwd gebied.

Ja. Het klopt dat de nieuwe natuur op Kamp van Zeist in 2030 helemaal klaar moet zijn. Voordat kan worden gestart met de werkzaamheden, wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan. We onderzoeken bijvoorbeeld uitgebreid of het terrein en de gebouwen geen verontreinigde stoffen bevatten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de aanwezige planten en dieren. Vervolgens worden bijna alle militaire gebouwen gesloopt en de verharding verwijderd. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, onder andere omdat afspraken zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik van delen van het terrein. Zo maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruik van het terrein voor de opvang van vluchtelingen.

Woningbouwproject Vliegbasis Soesterberg

De definitieve samenstelling van het woningbouwaanbod is nog niet bekend. Wel is bekend dat er verschillende typen woningen worden gebouwd, waaronder: vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en aaneengesloten woningen. De verwachting is dat er in ieder geval koopwoningen komen en afhankelijk van de ontwikkelende partij worden er ook particuliere huurwoningen gerealiseerd. De woningen in de woonwijk zullen voornamelijk in het hoge middensegment en hoge segment vallen (vanaf 400.000 euro). Er worden minimaal 27 koopwoningen gerealiseerd in het betaalbare segment (maximaal 350.000).

Het project Woonwijk Vliegbasis Soesterberg is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen dit programma worden circa 1700 woningen gebouwd met een gevarieerd programma van sociale huurwoningen, betaalbare koop en huur en vrije sectorwoningen. Op de naastgelegen woningbouwlocatie Sortie 16 zal 50% van de woningen uit betaalbare woningen bestaan. Zie bij de vragen en antwoorden van woningbouwproject Sortie 16 het overzicht van de verschillende prijscategorieën. Het programma Hart van de Heuvelrug voorziet in een evenwichtig woningbouwaanbod voor alle doelgroepen.

De Woonwijk Vliegbasis Soesterberg is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dit programma hebben we de afgelopen jaren de natuur in het gebied versterkt en vergroot voor dieren, planten en recreatie. Zo is er een aaneengesloten natuurgebied ontstaan ​​en voorkomen we juist dat de natuur verder versnippert. Een van de aangekochte natuurgebieden is de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dit is een terrein van 400 hectare. Hier is een park ontwikkeld dat grotendeels toegankelijk is voor het publiek. Van deze 400 hectare wordt 20 hectare gebruikt voor de ontwikkeling van de woonwijk. De investeringen die zijn gedaan in de natuur worden met onder andere woningbouwprojecten bekostigd.

Aan de basis van het programma Hart van de Heuvelrug ligt de rood-groen balans. Voor iedere hectare bouwontwikkeling (= rood) moet ook een hectare natuurontwikkeling (= groen) gerealiseerd worden. De 22 natuur- en bouwprojecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur: met de verkoop van bouwkavels worden de investeringen in de natuur bekostigd.

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 met 22 afzonderlijke projecten. Het doel: de versnipperde natuurgebieden centraal op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden en de natuur te versterken. Binnen dit groene netwerk is ook ruimte gemaakt om woningen en bedrijven te bouwen en ruimte te bieden aan zorg en recreatie. Aan al deze functies is in deze regio behoefte.

Bij de bouwplannen van de woonwijk op de vliegbasis wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Bij de ontwikkeling van de bouwplannen is hier onderzoek naar gedaan. Op basis van de onderzoeken wordt bekeken hoe de plannen zo goed mogelijk aansluiten op de activiteiten van flora en fauna, zodat we deze zo minimaal mogelijk verstoren.

Voor de bouwplannen is een ontheffing Wet Natuurbescherming verleend en er is een beschermingsplan opgesteld voor de veldleeuwerik (mitigerende maatregelen) om de instandhouding van deze vogel te waarborgen. Onderdeel van deze ontheffing is een set van maatregelen die moet voorkomen dat bij de bouwwerkzaamheden van de woonwijk bedreigde diersoorten, leefgebieden en broedplaatsen onnodig worden verstoord. Ook zijn er bijvoorbeeld aanvullende maatregelen getroffen voor de hazelwormen door het realiseren van nieuwe leefgebieden voor hazelwormen.

Voor de Vliegbasis Soesterberg zijn in 2012 twee bestemmingsplannen vastgesteld: een voor de gemeente Zeist en een voor de gemeente Soest. Deze plannen zijn inmiddels onherroepelijk. Voordat we de bestemmingsplannen voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg kunnen realiseren, zijn op enkele onderdelen binnen deze bestaande plannen wijzigingen nodig. Met deze wijzigingsplannen kan worden aangetoond dat er geen milieubelemmering meer is vanaf het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. De belemmering is opgeheven door de verhuizing van enkele bedrijven, zoals bijvoorbeeld Elma en Hypsos.

De reden waarom de wijzigingsplannen worden opgesteld is omdat enkele bedrijven zijn verhuisd van Soesterberg-Noord naar het bedrijventerrein Richelleweg vlak bij de A28. Door de verhuizing van de betreffende bedrijven is er geen sprake meer van milieuhinder op de voormalige locaties van deze bedrijven. Door deze verandering kunnen de wijzigingsplannen worden opgesteld. Een geluidsscherm moet het geluid van de bedrijven op het naastgelegen bedrijventerrein tegenhouden.

Een deel van de bodem onder de toekomstige woonwijk van de voormalige Vliegbasis Soesterberg is verontreinigd met PFOS (Perfluoroctaanzuur). Dit blijkt uit bodemonderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd. De verontreiniging is ontstaan ​​door het gebruik van PFOS-houdend blusschuim in de tijd dat de vliegbasis nog in gebruik was als militair terrein. De verontreiniging komt met name voor op de locatie waar de brandweerkazerne en de brandweeroefenplaats heeft gestaan. Dit is de locatie ten westen van de hoek van de Batenburgweg en de Sterrenbergweg. De verontreinigde grond wordt gesaneerd voordat de grond voor de woonwijk bouw- en woonrijp kan worden gemaakt.

Lees meer informatie over de bodemverontreiniging op de website van de provincie Utrecht.

Dit is nog niet bekend.

De woningen mogen maximaal 10 meter hoog zijn. Dit is in het bestemmingsplan opgenomen. De exacte locaties van de bebouwing ligt nog niet vast. Het bestemmingsplan is in juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Soest waarbij de ontwikkeling van de woonwijk Vliegbasis Soesterberg binnen de hierin gestelde randvoorwaarde zal worden gerealiseerd.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken bij plannaam 'Vliegbasis Soesterberg') is het bestemmingsplan in te zien, die voor deze locatie al langere tijd bekend zijn. Ook via de website www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl is informatie beschikbaar voor omwonenden en geïnteresseerden.

Op basis van de Aerius (stikstofdepositie-)berekeningen wordt niet verwacht dat de stikstofproblematiek een belemmering is voor de plannen.

De gehele woonwijk wordt 'natuurinclusief' aangelegd en daarbij worden in de woonwijk 'natuurlijke' scheggen gerealiseerd waarin niet gebouwd wordt. 

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug zijn twee grote ecologische verbindingen gerealiseerd, ook wel 'corridors' genoemd. Via deze verbindingen kunnen planten en dieren zich verspreiden van het Gooimeer tot aan de Veluwe. De ecologische verbinding aan de westzijde is een boscorridor over de westzijde van Park Vliegbasis Soesterberg naar Den Dolder. De oostelijke ecologische verbinding is een heidecorridor die over de oostzijde van Park Vliegbasis Soesterberg loopt naar Den Dolder. Voor deze twee corridors zijn 5 ecoducten gebouwd.

Het is nog niet bekend wanneer de bouw van de woonwijk precies van start gaat. Dit is afhankelijk van nog te doorlopen procedures, waaronder het wijzigingsplan. De bouw en realisatie van de woningen staan ​​gepland tussen 2026-2028.

Dit pand wordt nog niet gebruikt door bedrijven. Op dit moment zijn er geen concrete verhuisplannen van dit bedrijf bekend. De visie van de gemeente Soesterberg is wel om het perceel aan de Batenbugweg 7 op termijn ook te transformeren naar 'woongebied'. Dat gebeurt pas op het moment dat deze kavel wordt verkocht. Hier blijft dus vooralsnog een bedrijfsbestemming gelden. De toekomstige woningbouw houdt rekening met eventuele hinder van omliggende bedrijvigheid. Zie voor meer informatie het Masterplan Soesterberg .

In het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg zijn algemene regels opgenomen over het woongebied. De verdere invulling van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg is opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Aanvullend wordt nog een kwaliteitskader opgesteld. Deze documenten zullen de leidraad vormen voor de ontwikkeling van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Het is nog niet bekend wie de projectontwikkelaar wordt.

Verwacht wordt dat er ook vrije kavels voor particuliere zelfbouw in de verkoop gaan. Hierover is nog geen definitief besluit genomen.

Nee, niet voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Er komen wel sociale huurwoningen in het woningbouwproject Sortie 16.

Dat is momenteel wel het uitgangspunt. Er is geen uitgifte in erfpacht voorzien.

De koopwoningen zijn vrij toewijsbaar door de projectontwikkelaar die de woningen gaat bouwen. De gemeenten Zeist en Soest stellen geen eisen aan deze toewijzing. De sociale huurwoningen binnen gemeente Zeist worden toegewezen via WoningNet Regio Utrecht. De sociale huurwoningen binnen gemeente Soest worden toegewezen via WoningNet Eemvallei.

In het plan voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg worden geen winkels gerealiseerd. De woningbouwplannen voor dit project en bij andere woningbouwprojecten dragen wel bij aan de instandhouding en de vernieuwing van de (winkel)voorzieningen in het dorp Soesterberg. Voor de verkeerstoren op de vliegbasis wordt in de toekomst een passende bestemming gezocht, die niet primair gericht is op wonen.

Er is geen school voorzien op de grond van de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Het meeste verkeer van en naar de woonwijk Vliegbasis Soesterberg en Sortie 16 gaat via de westelijke ontsluitingsweg (langs Sortie 16) richting de Amersfoortseweg. De woonwijk Vliegbasis Soesterberg is ook bereikbaar via de Verlengde Tempellaan en de gronden aan de Batenburgweg zijn via deze weg bereikbaar.

Het verkeersbeleid van de gemeenten Zeist en Soest met de daarbij bijbehorende parkeernormen worden gehanteerd. Het grootste deel van de woonwijk wordt ingericht als 30km/uur-gebied.

 

In het bestemmingsplan wordt verwezen naar gemeentelijke parkeernormen, die zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsnota Zeist (d.d. 3 mei 2004) en de Parkeernormen auto fiets van de gemeente Soest (3e herziening d.d. 28 september 2017). Hierin is per type woning een norm vastgesteld. Deze is niet generiek 0,8 voor alle woningen, maar varieert dus.

 

Er loopt een participatieprocedure waarbij burgers van Soest zich kunnen uitspreken over de locaties waar in de gemeente duurzame energie kan worden opgewekt. De start- en landingsbaan is er daar één van. Tegelijkertijd worden ook de betreffende grondeigenaren van deze locaties bevraagd of zij hieraan medewerking willen verlenen. Gezien de kwetsbare natuur op en rondom de start- en landingsbaan lijkt een zonnepark hier niet passend.

De Vlasakkers maken geen onderdeel uit van de ontwikkeling Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Nee, loslopende katten kunnen niet verboden worden. Wel zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat katten het Park Vliegbasis Soesterberg weten te bereiken door het aanleggen van een kattengracht tussen de woonwijk en het park.

De keuze voor de vorm van (afval-)inzameling is nog niet gemaakt. Dit wordt in een latere fase bepaald in overleg met de gemeenten Soest en Zeist en het afvalinzamelingsbedrijf.

Met de zweefvliegclub zijn afspraken gemaakt over informatie die gedeeld wordt op de website van het moment dat de woningen in verkoop gaan. In het bestemmingsplan en in een langjarige huurovereenkomst is de positie van de Zweefvliegclub geborgd

Het gaat om de volgende woningbouwlocaties:

 • Park Vliegbasis Soesterberg (bij verkeerstoren)
 • Sortie 16, Zeist
 • Oude Tempel, Soest
 • Willem Arntszhoeve, Den Dolder
 • Kavels Westflank, Soesterberg
 • Huis ter Heide West, Huis ter Heide
 • De Groene Hoogte, Soesterberg (gerealiseerd medio 2022)
 • Sterrenberg, Huis ter Heide (gerealiseerd in 2013)

Woningbouwproject Sortie 16

Sortie 16 heeft een oppervlakte van in totaal 7 hectare.

Er is in de regio een grote behoefte aan betaalbare woningen. Op Sortie 16 zal 50% van de woningen uit betaalbare woningen bestaan. Op Sortie 16 wordt gebouwd in de volgende categorieën:

 • 25% sociale huur (tot 737 euro)
 • 20-30% middenlaag: huur tot 950 euro en koop tot 325.000 euro
 • 20-30% middelhoog: huur boven 950 euro en koop tot 450.000 euro
 • 25% duur: koop vanaf 450.000 euro

Deze prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 1-1-2021.

Op Sortie 16 zal een mix van verschillende woningtypen worden gebouwd. 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Dit sluit aan bij de regionale vraag.

Op deze woningbouwlocatie worden 150-200 woningen gebouwd.

Het is op dit moment nog niet zeker welke woningtypen op Sortie 16 zullen worden aangeboden. We gaan nu uit van een mix van appartementen, rijtjeswoningen, geschakelde woningen en enkele vrijstaande woningen.

Op Sortie 16 zijn ook appartementen gepland van maximaal 7 bouwlagen hoog. Dit staat gelijk aan 21 meter hoog. Omdat Sortie in een gebied ligt dat lager ligt dan de omgeving, lijkt het vanaf de westelijke ontsluitingsweg ongeveer 13 meter hoog (dat zijn 3,5 bouwlagen).

We begrijpen de zorgen en vragen over de komst van woningbouw in relatie tot flora en fauna. Het woningbouwproject Sortie 16 ligt in bebouwd gebied tussen bedrijventerrein Soesterberg-Noord, woonwagencentrum Beukbergen en de Amersfoortseweg. In de visie voor het gebied gaan we uit van natuurinclusief bouwen. Dat betekent dat de bestaande flora en fauna de basis is voor de uitwerking van de plannen. Ecologisch bijzondere delen in het gebied, zoals bijzondere boomgroepen, worden behouden en ingepast in de ontwikkeling van het gebied. De open zone in het gebied - het natuurlijk hart - behoudt een bosachtig karakter, waardoor het een aantrekkelijk leefgebied blijft voor dieren. Ook worden bij de bouw van de woningen extra maatregelen getroffen, zoals groene daken.

In het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat de open zone in Sortie 16 niet bebouwd mag worden. Door de natuurlijke inrichting van die zone proberen we een aantrekkelijk leefgebied voor de flora en fauna te behouden.

Er worden verschillende maatregelen genomen om de natuur in dit gebied te handhaven en te versterken. Als op Sortie 16 straks woningen worden gebouwd, zal dit gebied niet meer aantrekkelijk zijn voor de reeën. In de omliggende natuurgebieden zoals Park Vliegbasis Soesterberg of terrein Sterrenberg is wel nog voldoende ruimte voor de reeën.

Aan de basis van het programma Hart van de Heuvelrug ligt de rood-groen balans. Voor iedere hectare bouwontwikkeling (= rood) moet ook een hectare natuurontwikkeling (= groen) gerealiseerd worden. De 22 natuur- en bouwprojecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur: met de verkoop van bouwkavels worden de investeringen in de natuur bekostigd.

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 met 22 afzonderlijke projecten. Het doel: de versnipperde natuurgebieden centraal op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden en de natuur te versterken. Binnen dit groene netwerk is ook ruimte gemaakt om woningen en bedrijven te bouwen en ruimte te bieden aan zorg en recreatie. Aan al deze functies is in deze regio behoefte.

Bij de planvorming van Sortie 16 is het behoud van de biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat de aanwezige flora en fauna de basis is voor de uitwerking van de plannen. Ecologisch bijzondere delen in het gebied, zoals bijzondere boomgroepen, worden behouden en ingepast in de ontwikkeling van het gebied.

Sortie 16 is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dit programma hebben we de afgelopen jaren de natuur in het gebied versterkt en vergroot voor dieren, planten en recreatie. Zo is er een aaneengesloten natuurgebied ontstaan en voorkomen we juist dat de natuur verder versnippert. De investeringen die zijn gedaan in de natuur worden met onder andere woningbouwprojecten terugverdiend. Er zijn keuzes gemaakt over welke gebieden we willen behouden of herinrichten als natuurgebied en welke gebieden geschikter zijn voor bouwontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vinden plaats op locaties die aansluiten op bestaand bebouwd gebied. 

De wijk wordt zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. Welke technieken daarvoor worden ingezet, wordt nog uitgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook zonnepanelen worden gebruikt.

We streven ernaar om eind dit jaar een vastgesteld bestemmingsplan te hebben. In mei 2021 ligt het voorontwerp ter inzage en in het najaar 2021 het ontwerp bestemmingsplan. Eind 2021 moet het definitieve bestemmingsplan klaar zijn. De mogelijkheid bestaat dat er beroep wordt aangetekend. In dat geval moeten we wachten op de rechterlijke uitspraak, voordat we verder kunnen met de ontwikkeling. Pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het terrein aan een projectontwikkelaar verkocht, die de woningen gaat bouwen. De ontwikkelaar zal - samen met woningcorporaties - te zijner tijd de inschrijving starten. De verwachting is dat dit niet eerder dan in 2023/2024 gebeurt.

Op Sortie 16 is geen verontreiniging met PFOS aangetroffen

Het is nog niet bekend of er specifieke levensloopbestendige woningen op Sortie 16 komen. De verwachting is dat er wel appartementen komen. Gezien de verdiepte ligging van Sortie 16 en de afstand tot de dorpskern zullen er naar verwachting geen specifieke woningen voor senioren worden gebouwd.

Ja, de grondgebonden woningen kan op eigen terrein bij de woningen worden geparkeerd.

De verwachting is dat de meeste eengezinswoningen een eigen tuin krijgen.

Voor de koopwoningen is het niet mogelijk om voorrang te verlenen aan de inwoners van de betrokken gemeenten of de zogenoemde starters. Voor sociale huurwoningen geldt dat geïnteresseerden moeten zijn ingeschreven bij Woningnet Utrecht.

Dit is nog niet definitief. De parkeerplannen worden pas concreet ingevuld bij de definitieve plannen. We streven wel naar een goede inpassing van de parkeerplekken in het gebied. Het plan moet voldoen aan de Parkeernota van de gemeente Zeist.

Het gebied Soesterberg-Noord is een woon-werkgebied. De gemeente Soest en de provincie Utrecht werken samen om het woon- en leefklimaat in dit gebied de komende jaren aanzienlijk te verbeteren. De verwachting is dat er meer woningen zullen komen en dat het aantal bedrijven zal verminderen.

Het geluidsniveau op Sortie blijft onder de wettelijke normen.

Bij de planvorming is rekening gehouden met de verkeersstromen van en naar Sortie 16.

Klopt, Soesterberg-Noord is een gemengd woon-werkgebied. De Utrecht en gemeente Soest werken samen om Soesterberg-Noord om te vormen tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Zie voor meer informatie het Masterplan Soesterberg .

Op Sortie 16 komen geen winkels of andere voorzieningen. De voorzieningen in Soesterberg liggen op fiets- en loopafstand. Omdat het dorp Soesterberg meer inwoners krijgt, is de verwachting dat het voorzieningenniveau zal stijgen.

Woonwagencentrum Beukbergen ligt naast woningbouwlocatie Sortie 16 en blijft gewoon bestaan.

Bij de selectie van marktpartijen wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit, maar ook aan de betaalbaarheid van de woningen.

De selectie van de ontwikkelaars zal via een zogenaamde tenderprocedure verlopen. Bij de selectie van de ontwikkelaars zullen strenge voorwaarden worden gesteld, zodat wordt aangesloten bij de kwaliteit van de plannen.

De planning is om in de komende 6 maanden te starten met de voorbereidingen van de selectie. Er wordt echter pas definitief geselecteerd na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor dit gebied.

De manier waarop de woningen in de verkoop gaan, is nog niet bekend. De verhuur van de sociale huurwoningen gaan via Woningnet.

Het gaat om de volgende woningbouwlocaties:

 • Park Vliegbasis Soesterberg (bij verkeerstoren)
 • Sortie 16, Zeist
 • Oude Tempel, Soest
 • Willem Arntszhoeve, Den Dolder
 • Kavels Westflank, Soesterberg
 • Huis ter Heide West, Huis ter Heide
 • De Groene Hoogte, Soesterberg (gerealiseerd medio 2022)
 • Sterrenberg, Huis ter Heide (gerealiseerd)

Woningbouwproject Oude Tempel

De plannen voor woningbouw op Oude Tempel, Willem Arntsz Hoeve en Huis ter Heide West zijn onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Het programma is in 2004 gestart met een omvangrijk natuurprogramma. Op plekken waar de natuur dit het hardst nodig heeft, worden gebieden terug gegeven aan de natuur. Dit verbetert de overlevingskansen voor planten en dieren. Natuurgebieden zijn met elkaar verbonden tot één groot aaneengesloten natuurgebied van 5.300 hectare en voorkomen we dat de natuur verder versnippert.

Naast stille plekken voor dieren zijn voor recreanten wandel- en fietsroutes aangelegd. Er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd, zoals landgoed De Paltz bij Soest en het Harlanterrein in Austerlitz. Ook de transformatie van de oude vliegbasis in het vrij toegankelijke Park Vliegbasis Soesterberg is inmiddels klaar. Het huidige terrein van Kamp van Zeist wordt in de komende jaren heringericht tot een toegankelijk natuurgebied.

De druk op de woningmarkt is hoog in de provincie Utrecht. Nieuwe woningen zijn hard nodig, óók in de groene omgeving van Soest en Zeist. Het programma Hart van de Heuvelrug realiseert in totaal 1.700 nieuwbouwwoningen op acht locaties rond Soesterberg. Al deze locaties sluiten aan op bestaand bebouwd gebied. In 2013 is woonwijk Sterrenberg in Zeist opgeleverd met ruim 400 woningen en 250 zorgplekken van zorginstelling Abrona. Woonbuurt De Groene Hoogte in Soesterberg kent bijna 200 woningen en is in 2022 afgerond. Om voor voldoende aanbod op de woningmarkt te zorgen, bouwen we in de komende jaren nog 800 woningen. Met de verkoop van deze bouwkavels worden de gedane investeringen in de omliggende natuurgebieden bekostigd.

Met het woningbouwprogramma zorgt Hart van de Heuvelrug voor voldoende toekomstperspectief voor de inwoners van Zeist en Soest. Zo wordt ruimte vrijgemaakt voor mensen die een passende woning zoeken in een gezonde en groene leefomgeving. Er zijn keuzes gemaakt over welke gebieden we willen behouden of herinrichten als natuurgebied en welke gebieden geschikter zijn voor bouwontwikkelingen. Op de locaties waar we in het groen bouwen, houden we zoveel mogelijk rekening met de planten en dieren die er leven. Dat betekent bijvoorbeeld voor Oude Tempel dat het bosrijke karakter en de lanenstructuur behouden blijven voor de toekomst.

De nieuwe inwoners zorgen voor groei en meer levendigheid in met name Soesterberg. Deze groei biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijk in te richten en voorzieningen, zoals winkels, op een voldoende hoog peil te houden.

Aan de basis van het programma Hart van de Heuvelrug ligt de rood-groen balans. Voor iedere hectare bouwontwikkeling (= rood) moet ook een hectare natuurontwikkeling (= groen) gerealiseerd worden. De 22 natuur- en bouwprojecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur: met de verkoop van bouwkavels worden de investeringen in de natuur bekostigd.

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 met 22 afzonderlijke projecten. Het doel: de versnipperde natuurgebieden centraal op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden en de natuur te versterken. Binnen dit groene netwerk is ook ruimte gemaakt om woningen en bedrijven te bouwen en ruimte te bieden aan zorg en recreatie. Aan al deze functies is in deze regio behoefte.

U vindt meer informatie over dit woningbouwproject op www.oudetempel.nl.

Het gaat om de volgende woningbouwlocaties:

 • Park Vliegbasis Soesterberg (bij verkeerstoren)
 • Sortie 16, Zeist
 • Oude Tempel, Soest
 • Willem Arntszhoeve, Den Dolder
 • Kavels Westflank, Soesterberg
 • Huis ter Heide West, Huis ter Heide
 • De Groene Hoogte, Soesterberg (gerealiseerd medio 2022)
 • Sterrenberg, Huis ter Heide (gerealiseerd)

Woningbouwproject kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg

De naam van het woningbouwproject kavels Dolderseweg is gewijzigd in oktober 2019 met de start van een nieuw verkoopproces. De benaming kavels westflank Vliegbasis Soesterberg sluit beter aan bij de andere natuur- en bouwprojecten op de voormalige vliegbasis.

De ruimtelijke kaders voor de verkoop zijn opgesteld. Deze kaders worden definitief vastgesteld via een herziening van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op dit moment in voorbereiding. De verkoopprocedure zal van start gaan na de afronding van de herziening van het bestemmingsplan.

Vanuit ruimtelijke kwaliteit en financiële overwegingen is er door het college van Gedeputeerde besloten om vijf kavels te verkopen. De vier kadastrale percelen zullen worden verkaveld naar vijf kavels. Op elke kavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd. Hierdoor voldoet de inrichting aan een ruime mate van ruimtelijke kwaliteit zoals de onafhankelijke provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in zijn advies heeft omschreven.

De volgende randvoorwaarden zijn volgens ARK bepalend voor het behouden en realiseren van een ruime mate van ruimtelijke kwaliteit:

 1. Het behoud van zo veel mogelijk bomen op de kavels
 2. Vier ruimtelijke bouwstenen:
  1. het realiseren van maximaal vijf liggende woningen
  2. verspringende
  3. centraal op de kavel bouwen
 3. Het - in overleg met het Utrechts landschap - verzorgen van een landschappelijke overgang van bos (op de kavels) naar de heide op het bestaande Park Vliegbasis Soesterberg.

Deze randvoorwaarden worden opgenomen in een aanvraag van het vastleggen. Minder kavels is financieel niet haalbaar omdat er met de uitgifte van vier kavels een tekort wordt verwacht.

Aan de basis van het programma Hart van de Heuvelrug ligt de rood-groen balans. Voor iedere hectare bouwontwikkeling (= rood) moet ook een hectare natuurontwikkeling (= groen) gerealiseerd worden.De 22 natuur- en bouwprojecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur: met de verkoop van bouwkavels worden de investeringen in de natuur bekostigd.

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 met 22 afzonderlijke projecten. Het doel: de versnipperde natuurgebieden centraal op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden en de natuur te versterken. Binnen dit groene netwerk is ook ruimte gemaakt om woningen en bedrijven te bouwen en ruimte te bieden aan zorg en recreatie. Aan al deze functies is in deze regio behoefte.

U vindt meer informatie over de huidige stand van zaken rondom de planvorming en het verkoopproces op de projectpagina kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg.

De verkoop wordt gestart nadat de herziening van het bestemmingsplan is afgerond. In het najaar van 2022 wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.

De kavels Westflank worden per stuk verkocht. Hierbij zullen zowel particulieren als projectontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om één van de vijf kavels te kopen. De kavels worden per stuk op de markt gezet en via een notaris door middel van 'inschrijving met bieding' aan zowel particulieren als bedrijven aangeboden. Zij krijgen gelijke kansen en er wordt duidelijk gecommuniceerd richting de markt over het in verkoop brengen van de kavels. De verkoop wordt gestart nadat de herziening van het bestemmingsplan is afgerond.

De provincie is grondeigenaar en zal vanuit deze rol de grond verkopen.

De kavels vallen binnen het grondgebied van de gemeente Zeist. De omgevingsvergunning moet uiteindelijk bij de gemeente worden aangevraagd. Bij een eventuele beoogde aanpassing van het bestemmingsplan zal de provincie aan de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

De onafhankelijk provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), Paul Roncken, heeft een advies opgesteld voor de uitgangspunten die gelden voor de nieuwe inrichting van de kavels Westflank. In dit advies  staat een passage over de historische wal die deel zou uitmaken van de kavels (pagina 3, 2 e alinea).

De provincie heeft de bron waarop dit advies is gebaseerd zorgvuldig bestudeerd. Hieruit blijkt dat de aarden wal aan de voorzijde van de kavels niet de originele, historische wal is. De historische wal ligt een stuk zuidelijker en eindigt bij de dwarse zijweg: de Van Weerden Poelmanlaan direct langs de Dolderseweg. De uitkomst van deze studie is inmiddels met de heer Roncken gedeeld en als juist bevestigd. De door het college van Gedeputeerde Staten gestelde randvoorwaarde over het behoud van de historische aarden wal komt hiermee te vervallen en maakt dan ook geen deel uit van het bestemmingsplan kavels Westflank.

Meer informatie en nieuws