Ontheffing Wet natuurbescherming voor Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

In de regio Utrecht is een groot woningtekort. Niet alleen in de stad is de woningnood hoog, ook in de dorpen zitten mensen te springen om een woning. Voor het programma Hart van de Heuvelrug worden nieuwe woningen gebouwd met veel aandacht voor de natuur. Er wordt gebouwd in het lage koopsegment (sociale huur) en middeldure segment, maar er komen ook duurdere woningen. Zo is het plan om in het dorp Soesterberg de komende jaren op verschillende locaties ongeveer 800 woningen te bouwen.

Een van die nieuwbouwprojecten is de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. De ambitie van de provincie Utrecht is om op deze nieuwbouwlocatie een natuurinclusieve, duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk te realiseren. Een woonwijk die opgaat in de unieke omgeving van de voormalige vliegbasis en waar mensen straks wonen in en met de natuur. De landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied staan centraal bij dit unieke woningbouwplan.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Je kunt niet zomaar woningen bouwen in een natuurlijke omgeving. Naast waardevolle bomen en andere planten leven op Park Vliegbasis Soesterberg belangrijke diersoorten, waar we rekening mee moeten houden. Daarom is voor het realiseren van de bouwplannen een ontheffing Wet natuurbescherming nodig. Deze ontheffing is na een zorgvuldige en langdurige voorbereiding op 4 maart 2021 verleend voor zeven diersoorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, eekhoorn, hazelworm en de kommavlinder.

Onderdeel van deze ontheffing is een set maatregelen die moeten voorkomen dat bij de bouw- en aanlegwerkzaamheden van de woonwijk bedreigde diersoorten, leefgebieden en broedplaatsen onnodig worden verstoord.

Maatregelen veldleeuwerik

De veldleeuwerik is een vogelsoort die nog maar op enkele locaties in Nederland in grotere aantallen voorkomt, onder andere op de graslanden op Park Vliegbasis Soesterberg. Dus ook voor een deel op de locatie waar de nieuwe woonwijk is gepland. Om de duurzame instandhouding van de veldleeuwerik te waarborgen, hebben we een plan gemaakt om elders op het Park extra leefruimte te maken voor de veldleeuwerik en het leefgebied van deze vogelsoort uit te breiden. Dit beschermingsplan is gemaakt in samenwerking met het Utrechts Landschap en SOVON. Het plan maakt bouwen op de geplande woonwijklocatie mogelijk, waardoor een ontheffing Wet natuurbescherming voor de veldleeuwerik niet nodig is volgens de Provincie Utrecht.

Programma Hart van de Heuvelrug

Het project Woonwijk Vliegbasis Soesterberg maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Met dit programma hebben we de afgelopen jaren de natuur in het gebied versterkt en vergroot voor dieren, planten en recreatie. Naast het realiseren van nieuwe natuur- en recreatiegebieden zijn inmiddels 5 ecoducten gemaakt waardoor er een aaneengesloten natuurgebied is ontstaan van maar liefst 1000 voetbalvelden groot. Zo voorkomen we dat de natuur verder versnippert en wordt het natuurnetwerk hiermee robuuster. Deze investeringen in de natuur worden gefinancierd met het verkopen van bouwkavels voor woningbouwprojecten, zoals de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest, Stichting Utrechts Landschap en Nationaal Militair Museum werken samen binnen het programma. 

 

Bekijk de Ontheffing Wet natuurbescherming voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

« Terug naar nieuwsoverzicht