Toelichting stappen en reactiemogelijkheden

Woningbouwproject Sortie 16

Sortie 16 is het gebied tussen woonwagencentrum Beukbergen en bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Vroeger stond Sortie 16 bekend als Dorrestein. Op Sortie 16 wil het programma Hart van de Heuvelrug 150 tot 200 woningen realiseren, met name in de lagere en middeldure sector. Daar is de meeste vraag naar.

Eerste stap: voorontwerp bestemmingsplan

Voor het mogelijk maken van woningbouw op Sortie 16 moet een bestemmingsplan worden opgesteld. Eerst maken we een voorontwerp bestemmingsplan. Dit is een eerste concept waar iedereen op mag reageren. De basis voor dit plan is de gebiedsvisie Sortie 16. Deze is op 19 januari 2021 door de gemeenteraad van Zeist vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt naar verwachting vanaf eind april 2021 ter inzage bij de gemeente Zeist.

Een ontwerp bestemmingsplan, en dan?

Met de reacties op het voorontwerp bestemmingsplan maken we vervolgens een ontwerp bestemmingsplan. Ook op het ontwerp bestemmingsplan kunt u reageren. Na het verwerken van alle reacties wordt het ontwerp bestemmingsplan definitief gemaakt. De gemeenteraad van de gemeente Zeist stelt het definitieve bestemmingsplan vast.

voorprocedure

De stappen in de bestemmingsplanprocedure van Sortie 16

 

Project woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Wonen in en met de natuur. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe woonwijk op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. De woonwijk ligt aan de zuidkant van Park Vliegbasis Soesterberg en grenst aan Soesterberg-Noord. Het moet een duurzame woonwijk worden van hoge kwaliteit, die past in het landschap, de natuur en de rijke cultuurhistorie van de voormalige vliegbasis.

 

Wijzigingsplan per gebied

Voor de Vliegbasis Soesterberg zijn in 2012 twee bestemmingsplannen vastgesteld. Voordat we de plannen voor woonwijk Vliegbasis Soesterberg kunnen realiseren, zijn enkele wijzigingsplannen nodig op het bestaande bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg. Die wijzigingsplannen worden per gebied opgesteld. Dat gebeurt eerst voor gebied 1, dat valt onder de gemeente Soest (zie afbeelding).

map2

Gebieden 1, 2 en 3 van Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

 

Eerste stap: ontwerp wijzigingsplan

Voor gebied 1 maken we eerst een ontwerp wijzigingsplan. We verwachten dat dit ontwerp eind april/begin mei 2021 ter inzage ligt bij de gemeente Soest. Vanaf dit moment kunt u op het ontwerp wijzigingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. 

Een ontwerp wijzigingsplan, en dan?

  • De zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan verwerken we in het definitieve wijzigingsplan voor gebied 1. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Soest stelt dit definitieve plan vast.
  • De wijzigingsplannen voor gebied 2 (grondgebied gemeente Soest) en gebied 3 (grondgebied gemeente Zeist) volgen later dit jaar. Ook voor gebied 2 en 3 maken we eerst een ontwerp wijzigingsplan waarop u kunt reageren.

 

wijzigingsplanprocedure2

De stappen in de wijzigingsplanprocedure gebied 1 van de woonwijk Vliegbasis Soesterberg

 

Woningbouwproject oude bedrijfslocatie Elma

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Utrecht die de leegstand aanpakt op onder meer bedrijfsterreinen in de provincie Utrecht. OMU wil gestapelde woningen ontwikkelen op de voormalige bedrijfslocatie van het bedrijf Elma aan de Sterrenbergweg 52 en Batenburgweg 9 in Soest. Op het voormalige postsorteercentrum aan de Sterrenbergweg 46-48 staan grondgebonden woningen gepland. OMU heeft deze locaties gekocht en is in december 2020 gestart met de sloop van de bedrijfsgebouwen.

Eerste stap: een voorontwerp bestemmingsplan

Voordat we woningbouw in de toekomst mogelijk kunnen maken in dit gedeelte van Soesterberg-Noord, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat plan wordt nu voorbereid. Eerst maken we een voorontwerp bestemmingsplan. De verwachting is dat dit voorontwerp bestemmingsplan [periode] ter inzage ligt. Vanaf dit moment kunt u op dit plan reageren.  

Een voorontwerp bestemmingplan, en dan?

De reacties op het voorontwerp bestemmingsplan worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Ook daarop kunt u reageren door een zienswijze in te dienen. We gebruiken de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan om het definitieve bestemmingsplan op te stellen. De gemeenteraad van de gemeente Soest stelt het definitieve plan vast.

bestemmingsplanprocedure2

De stappen in de bestemmingsplanprocedure van Sortie 16