Ontwerpbestemmingsplan Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg ter inzage vanaf 12 januari

Het ontwerpbestemmingsplan Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg (Dolderseweg 54 in Den Dolder) ligt ter inzage van 12 januari tot en met 22 februari 2023. Het ontwerpbestemmingsplan is onderdeel van de plannen die de provincie Utrecht maakt voor de bouw van vijf vrijstaande woningen op deze locatie. De kavels liggen op het grondgebied van de gemeente Zeist. De provincie Utrecht is eigenaar van het terrein.

Een kaart met de locatie Kavels Westflank in Huis ter Heide, gemeente Zeist

Locatie Kavels Westflank in Huis ter Heide, gemeente Zeist

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de inzagetermijn tot en met 22 februari kan iedereen bij de gemeente Zeist een zienswijze bij het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan op drie manieren:

  • schriftelijk via een brief aan de gemeenteraad, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist
  • digitaal via www.zeist.nl/zienswijze (DigiD nodig)
  • mondeling door een afspraak te maken via telefoonnummer 14 030 

Mede op basis van de zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan definitief gemaakt en aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Naar verwachting zal de gemeenteraad in de medio 2023 beslissen over de vaststelling van het plan, de exacte datum is nu nog niet bekend.

Toelichting plannen

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en financiële overwegingen is er voor gekozen om vijf kavels te gaan verkopen waarbij het behoud van zoveel mogelijk bomen op de kavels is geborgd. Op elke kavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd.

Vragen

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan stuurt u een e-mail naar [email protected].

Programma Hart van de Heuvelrug

Het project Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap.

« Terug naar nieuwsoverzicht