Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg

De kavels Westflank liggen aan de Dolderseweg in het dorp Huis ter Heide in de gemeente Zeist, nabij de rotonde bij de Hertenlaan. Deze vijf kavels liggen ten westen van Park Vliegbasis Soesterberg. De provincie Utrecht heeft deze voormalige vliegbasis in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groot natuurgebied met stille plekken voor dieren. Op andere plekken zijn fiets- en wandelpaden aangelegd voor recreatie.

Stand van zaken

Het ontwikkelproces, de planvorming voor de verkoop van de kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg, is gestart. De verkoop, ontwikkeling en realisatie van vastgoed is hiermee in gang gezet.

De woningen worden per stuk verkocht en komen straks op de markt voor zowel particulieren als projectontwikkelaars. Zij krijgen gelijke kansen en er wordt duidelijk gecommuniceerd richting de markt over het in verkoop brengen van de kavels. De verkoop wordt gestart nadat de herziening van het bestemmingsplan is afgerond.

Verkoop kavels

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de kaders en uitgangspunten voor de verkoopprocedure kavels Westflank vastgesteld in 2020. Vanuit ruimtelijke kwaliteit en financiële overwegingen is er gekozen om vijf kavels te gaan verkopen waarbij ook het behoud van zoveel mogelijk bomen op de kavels is geborgd. Op elke kavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd waardoor de inrichting voldoet aan het advies van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Dit aantal wordt opgenomen in een herziening van het bestemmingsplan. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het najaar van 2022 in procedure wordt gebracht.

Planning

Het verkoopproces ziet er als volgt uit:

  • Beoogde start verkoopprocedure: na afronding herziening bestemmingsplan
  • Start bestemmingsplanprocedure: begin 2023
  • Opstellen bestemmingsplan: 2021-2022
  • Start van de planvorming kavels Westflank vastgesteld door Gedeputeerde Staten: oktober 2019.

Contact

Voor vragen over de Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg neemt u contact op met:

Hart van de Heuvelrug
E-mail: [email protected]

Status:

ruimtelijke kaders en uitgangspunten vastgesteld, bestemmingsplan in voorbereiding

Programma:

vijf kavels waarbij op elke kavel één vrijstaande woning mag worden gebouwd

Projectpartners:

Provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente
Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest (bevoegd gezag) en Utrechts Landschap