Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Op de voormalige Vliegbasis Soesterberg komen woningbouw en natuurontwikkeling samen. Het uitgangspunt van deze nieuwe woonwijk is 'wonen in en met de natuur'. De woonwijk ligt aan de zuidkant van het Park Vliegbasis Soesterberg en grenst aan Soesterberg-Noord. 

Ontwerp Woonwijk

De woonwijk Vliegbasis Soesterberg wordt een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk, die past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis: het landschap, de natuur en de culturele geschiedenis van het gebied. Het wordt een groene wijk met een parkachtige en natuurlijke uitstraling.

De nieuwe woonwijk wordt 20 hectare groot. Het plan heeft een open structuur en kent geen harde grenzen tussen wonen en de natuur, of tussen openbaar en privaat. Aan de parkzijde komt laagbouw. In de ruimtelijke opzet is rekening gehouden met de historische blokverkaveling, de zogenoemde sorties. Dit zijn lijnen met een regelmatige onderlinge afstand, haaks op de Amersfoortsestraat.

Planning

  • 2026-2028: start bouw, realisatie woningen
  • 2020-2025: bouwrijp maken, opstellen bouwplannen
  • 2017-2024: doorlopen planologische en vergunningprocedures


De voorbereidende onderzoeken voor het bouw- en woonrijp maken van de toekomstige woonwijk zijn enkele jaren geleden gestart. In de winter van 2020 is de eerste fase uitgevoerd van de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in het westelijk bosgebied en langs de Batenburgweg. De tweede fase is eind 2021 afgerond. Wat overblijft is de opsporing van NGE in het open veld. Hiervoor is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Er moet rekening worden gehouden met bijzondere planten en dieren, zoals de veldleeuwerik. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van het Ministerie van Defensie. 

In 2019 is uit een verkennend bodemonderzoek gebleken dat de bodem op de locatie van de geplande woonwijk deels is verontreinigd. Voordat de grond geschikt kan worden gemaakt voor de woonwijk, moet de bodem worden gesaneerd. De verwachting is dat de sanering start in de eerste helft van 2026. Volgens de huidige planning zullen de saneringswerkzaamheden de geplande bouw van de woonwijk niet vertragen. Bovendien kan er al met delen van de woonwijk worden gestart, vooruitlopend op de afronding van de grondsanering op de vervuilde percelen.

Lees meer over de bodemsanering Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Ruimte voor mens en natuur

De plannen voor de woningbouw zijn erop gericht de natuurwaarden van de vliegbasis te behouden, te benutten en zo mogelijk te versterken door ruimte te bieden aan nieuwe natuur binnen het plangebied. In het stedenbouwkundige plan en in de toekomstige bouwplannen worden hiervoor diverse maatregelen opgenomen. Het plan biedt ruimte aan de natuur en aan het wonen in een bosmilieu. Het parklandschap wordt zo als het ware de wijk ingetrokken. De overgang van het dorp Soesterberg naar het Park krijgt een landschappelijk karakter.

Duurzaamheid en energie

De woonwijk Vliegbasis wordt een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk. Vanuit dit uitgangspunt is de gezamenlijke ambitie om te komen tot een gasloze en duurzame woonwijk.

Ruimtelijke Waarden

De landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied staan centraal in het stedenbouwkundig plan. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in:

  • Een lagere woningdichtheid die ruimte biedt aan de natuur en het wonen in een bosmilieu. Hierdoor wordt het parklandschap als het ware de wijk in ‘getrokken’.
  • Het behoud van open ruimten (scheggen) waardoor natuurwaarden vanuit het Park tot diep in de woonwijk kunnen doordringen.
  • Het bestaande bos wordt zoveel mogelijk behouden door selectief te kappen en in het bos ruimte te creëren voor vrije kavels.
  • De cultuurhistorische elementen zoals de verkeerstoren, de taxibaan (rollerbaan) en de groepsschuilplaatsen vormen belangrijke elementen van het plan.
  • Behoud van nestgelegenheden en toepassing van diervriendelijke voorzieningen aan de huizen (voor gierzwaluw, huismus en vleermuis).
  • Landschappelijke inrichting van het heidegebied, dat voor een deel gezamenlijk eigendom van de bewoners wordt. Een groot deel van de buitenruimte kan als natuur gehandhaafd blijven. Voor erfafscheidingen worden natuurlijke materialen gebruikt.

Contact

Voor vragen over de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg neemt u contact op met:

Hart van de Heuvelrug
E-mail: [email protected]

Geïnteresseerd in een kavel/woning?

Wij krijgen regelmatig e-mails met daarin de vraag of men zich als belangstellende voor een kavel/woning kan registreren. Dit is in de huidige fase van het project niet mogelijk. Ook kunt u zich nog niet inschrijven voor een nieuwsbrief. Informatie over ontwikkelingen, zoals de start verkoop, inschrijving of ander nieuws wordt ruim van tevoren als nieuwsbericht gepubliceerd op deze website. Wij vragen u vriendelijk nog even geduld te hebben…

Programma:

Circa 240 woningen waarbij het aantal passend is binnen het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg

Projectpartners:

Provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest (bevoegd gezag) en Utrechts Landschap