Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

De bouw van de nieuwe woonwijk op  de voormalige Vliegbasis Soesterberg komt in zicht. “Wonen in en met de natuur” vormt het uitgangspunt voor de nieuwe woonwijk, waar woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan. 

Ontwerp Woonwijk

De woonwijk Vliegbasis Soesterberg wordt een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk, die past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis. Een groene wijk met een parkachtige en natuurlijke uitstraling.

Het plan heeft een open structuur en kent geen harde grenzen tussen wonen en de natuur, of tussen openbaar en privaat. Aan de parkzijde komt laagbouw. In de ruimtelijke opzet is rekening gehouden met de historische blokverkaveling, de zogenoemde sorties. Dit zijn lijnen met een regelmatige onderlinge afstand, haaks op de Amersfoortsestraat.

Ruimte voor mens en natuur

De plannen voor de woningbouw zijn erop gericht de natuurwaarden van de vliegbasis te behouden, te benutten en zo mogelijk te versterken door ruimte te bieden aan nieuwe natuur binnen het plangebied. In het stedenbouwkundige plan en in de toekomstige bouwplannen worden hiervoor diverse maatregelen opgenomen. Het plan biedt ruimte aan de natuur en aan het wonen in een bosmilieu. Het parklandschap wordt zo als het ware de wijk ingetrokken. De overgang van het dorp Soesterberg naar het Park krijgt een landschappelijk karakter.

Duurzaamheid en energie

De woonwijk Vliegbasis wordt een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk. Vanuit dit uitgangspunt is de gezamenlijke ambitie om te komen tot een gasloze en duurzame woonwijk.

Ruimtelijke Waarden

De landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied staan centraal in het stedenbouwkundig plan. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in:

 • een kleiner aantal woningen; 220-250 koopwoningen in plaats van 440 woningen waarvan in het verleden is uitgegaan.
 • een lagere woningdichtheid die ruimte biedt aan de natuur en het wonen in een bosmilieu. hierdoor wordt het parklandschap als het ware de wijk in ‘getrokken’.
 • het behoud van open ruimten (scheggen) waardoor natuurwaarden vanuit het park tot diep in de woonwijk kunnen doordringen.
 • het bestaande bos wordt zoveel mogelijk behouden door selectief te kappen en in het bos ruimte te creëren voor vrije kavels.
 • De cultuurhistorische elementen zoals de verkeerstoren, de taxibaan (rollerbaan) en de groepsschuilplaatsen vormen belangrijke elementen van het plan.
 • behoud van nestgelegenheden en toepassing van diervriendelijke voorzieningen aan de huizen (gierzwaluw, huismus, vleermuis).
 • landschappelijke inrichting van het heidegebied, dat voor een deel gezamenlijk eigendom van de bewoners wordt. een groot deel van de buitenruimte kan als natuur gehandhaafd blijven. Voor erfafscheidingen worden natuurlijke materialen gebruikt.

Planning

Er is gestart met alle voorbereidende onderzoeken voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden. In de winter van 2020 is de eerste fase uitgevoerd van de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in het westelijk bosgebied en langs de Batenburgweg. De tweede fase is inmiddels gestart en wordt eind van het jaar afgerond. Het werk heeft stilgelegen vanwege het broedseizoen. Wat resteert is opsporing van NGE in het open veld. Dit wacht op een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Er moet rekening worden gehouden met de veldleeuwerik.  
De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van het Ministerie van Defensie.

Stappen bouw woonwijk

 • 2022-2026: start bouw, realisatie woningen.
 • 2020-2022: bouwrijp maken, opstellen bouwplannen.
 • 2017-2021: doorlopen vergunningprocedures.
 • 2017, juni-juli: vastgesteld stedenbouwkundig plan.
 • 2013: bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg (incl. woonwijk) onherroepelijk.

Link in kader wijzigen naar: www.provincie-utrecht.nl/woonwijkvliegbasissoesterberg.

Meer informatie: website Provincie Utrecht

Status: stedenbouwkundig-plan vastgesteld 

Programma:  220-250 koopwoningen

Projectpartners: provincie Utrecht, gemeenten Zeist en Soest